APPARATUUR VERHUUR VIDEO FILM STUDIO

E&H visual: V EN ADVIES VOOR IEDER EVENEMENT OP MAAT !!!

 

HOMEPAGE
CATALOGUS
DIGITALE USB SD FILMSTUDIO
VIDEOFILM STUDIO
VERKOOP
PARTNERS
REFERENTIES
 
DE VERHUURVOORWAARDEN
 
 
Deel 1
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
roerende zaak:  audiovisuele apparatuur
Huurder: degene, die  roerende zaken van verhuurder huurt.
Koper : degene, die  roerende zaken van verkoper koopt.

Verhuurder/verkoper:  E & H Visual,

Artikel 2
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen   E & H Visual en huurder en/of koper, waarop   E & H Visual  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.
2.2 Op alle door  E & H Visual gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
2.3 In het geval dat (enig deel van) een bepaling van deze voorwaarden nietig is of buiten werking wordt gesteld, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.


Artikel 3
3.1 Alle betalingen dienen aan  E & H Visual te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van factuur, dan wel anders contractueel overeengekomen.

3.2 Is koper en/of huurder in gebreke of in verzuim met nakomen van één of meer van zijn verplichtingen - waaronder de verplichting tot het betalen van de huur- en/of koopsom en/of het vergoeden van schade en/of verlengingskosten - dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper en/of huurder.

3.3 De aansprakelijkheid van  E & H Visual is beperkt tot het omruilen van de gehuurde  zaken, voor de duur van de overeenkomst.
3.4 E & H Visual  is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade, ontstaan dan wel veroorzaakt door gehuurde zaken.


Artikelen met betrekking tot verhuur


Artikel 4
4.1 Alle gehuurde roerende zaken blijven ten allen tijde eigendom van E & H Visual. E & H Visual  is gerechtigd de roerende zaken direct terug te vorderen en tot zich te nemen, indien huurder toerekenbaar tekort komt, liquideert, surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, failleert of indien onder hem beslag wordt gelegd. De overeenkomst wordt dan zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden door het enkel intreden van de gebeurtenis. Alle vorderingen van E & H Visual  op huurder worden alsdan direct opeisbaar.
4.2 Bij het intreden van een van de gebeurtenissen als in het vorige lid genoemd, dient huurder  E & H Visual onverwijld op de hoogte te stellen en de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder direct inzage te geven in de overeenkomst met E & H Visual.
4.3 Indien huurder op enigerlei wijze toerekenbaar tekort komt, zal hij daarvoor reeds nu voor alsdan in gebreke zijn zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling vereist is. In een dergelijk geval staat het  E & H Visual vrij de overeenkomst op te schorten dan wel deze geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks naar keuze van E & H Visual. Alle vorderingen van E & H Visual op huurder zijn alsdan direct opeisbaar.
4.4 Indien huurder heeft gehandeld via een gemachtigde, dan is huurder toch persoonlijk aansprakelijk als had hij de roerende zaken zelf gehuurd.


Artikel 5
5.1 Alvorens een huurovereenkomst wordt aangegaan bij het afhalen van goederen dient huurder te beschikken over een rechtsgeldig legitimatiebewijs en een recent bewijs inzake de woon- of verblijfplaats (bijvoorbeeld een recent bankafschrift).
5.2 Door ondertekening van de afleveringsbon verklaart de huurder van E & H Visual in goede staat in ontvangst te hebben genomen en van E & H Visual te hebben gehuurd de op de afleveringsbon omschreven apparatuur, onder de verplichting tot betaling van een huurprijs als in de opdrachtbevestiging per artikel gespecificeerd is opgegeven resp. bij gebreke van een opdrachtbevestiging van een verhuurprijs welke E & H Visual gebruikelijk voor deze artikelen hanteert.


Artikel 6
6.. Het is aan huurder niet toegestaan:
a. de roerende zaken in algemene zin aan derden ter beschikking te stellen, zoals te ruilen, uit- of door te lenen, te verhuren, te verkopen of te vervreemden op grond van welke rechtstitel dan ook;
b. de roerende zaken te kopiëren of te doen kopiëren;
c. de roerende zaken en/of de bijbehorende verpakking te veranderen en/of te beschadigen;
6.1 Bij overtreding van het in artikel 6. bepaalde, verbeurt de huurder een direct opeisbare boete van € 5.000, -, onverminderd het recht van E & H Visual  om de werkelijk geleden schade te vorderen.
6.2 Huurder is volledig aansprakelijk voor  gehuurde zaken van E & H Visual  zoals vermeld op de afleveringsbon. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, welke gedurende de huurtijd aan de apparatuur mocht worden toegebracht al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt resp. welke ten gevolge van het gebruik van de apparatuur ontstaat.

6.3 De door E & H Visual te lijden bedrijfsschade is voor rekening van huurder en wordt reeds  thans voor beide partijen bindend – onverschillig of één der  partijen kan bewijzen, dat deze schade in werkelijkheid meer of minder bedraagt – bepaald op het aantal vermoedelijke reparatiedagen volgens opgave van E & H Visual, te vermeerderen met drie extra dagen, vermenigvuldigt met de voor deze apparatuur geldende huurprijs.

Artikel 7
7.1 De huurovereenkomst is gesloten voor de tijd, zoals aangegeven op de opdrachtbevestiging/afleveringsbon dan wel anderszins is overeengekomen. Een deel van een dag geldt als een hele dag. De huurder dient de verhuurder ten allen tijde toegang te verlenen om roerende zaken binnen de overeengekomen huurperiode in de originele verpakking op te halen.  Bij het terugbrengen van de roerende zaken door huurder aan E & H Visual dient dit te gebeuren  op het tijdstip vermeld op de afleveringsbon. Indien het gehuurde niet  op afgesproken tijd bij E & H Visual is geretourneerd, verbeurt de huurder aan E & H Visual een boete van €. 150,00 voor iedere dag dat het  gehuurde te laat wordt teruggebracht onverminderd de eventuele door de huurder  verschuldigde extra huurperiode.
7.2 E & H Visual is gerechtigd om haar moverende redenen bij iedere huurovereenkomst een borgstelling te eisen. Deze borgstelling zal nooit meer mogen bedragen dan 50% van de inkoopwaarde, vermeerderd met de BTW, van de gehuurde  apparatuur.


Artikelen met betrekking tot verkoop


Artikel 8
8.1 Verkochte en geleverde roerende zaken blijven eigendom van E & H Visual  tot aan de algehele voldoening door koper van al hetgeen hij uit hoofde van de koopovereenkomst verschuldigd is aan

E & H Visual.
8.2 Zolang de geleverde roerende zaken eigendom zijn van E & H Visual  is het koper niet toegestaan deze op enigerlei wijze te wijzigen, te vervreemden, te bezwaren, dan wel op enige andere wijze aan een derde in gebruik te geven.

Artikel 9
9.1 De koper is verplicht de gekochte roerende zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.


Artikel 10
10.1 De koper dient de gekochte roerende zaken direct bij de koop te (laten) onderzoeken, dan wel zo spoedig mogelijk daarna. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
a. of de juiste roerende zaak is geleverd;
b. of de geleverde roerende zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
10.2 Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient koper deze binnen drie dagen na koop aan E & H Visual te melden. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen drie dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na de koop te melden aan E & H Visual.